woensdag, 24 januari 2024

Food Value Chain Manager

Evert Deseure, Food Value Chain Manager bij Bayer Crop Science

Sinds januari 2021 ben ik werkzaam bij Bayer als Food Value Chain Manager. Mijn rol omvat het beheer van de voedselketen, die de reeks processen omvat die ons voedsel doorloopt voordat het op ons bord belandt. Deze keten begint bij de landbouw, gaat door de verwerkende industrieën, vervolgens de retail en eindigt met de bereiding door de consument.
In mijn functie onderhoud ik contacten met de food value chain in België. Mijn verantwoordelijkheden omvatten zowel het strategische aspect met betrekking tot verduurzaming en de strengere eisen die door overheden en consumenten worden gesteld als de operationele kant van voedselveiligheid. Samenwerking met diverse stakeholders, zoals retailers, verwerkingsindustrieën, veilingen en landbouwers, is essentieel. Door nauw contact te houden met deze stakeholders, kan ik proactief reageren op veranderingen en streven naar het minimaliseren van mogelijke problemen.

Strategisch: Duurzame partnership in de value chain

Het grootste deel van mijn rol als Food Chain Manager omvat het in gesprek gaan met stakeholders om te begrijpen tegen welke problemen zij aanlopen. Vervolgens verstrek ik advies over hoe we kunnen omgaan met actuele uitdagingen, zoals de Green Deal, Farm to Fork, residuproblematiek, regeneratieve landbouw, biodiversiteit en meer. Ik probeer door middel van nauwe samenwerking met diverse belanghebbenden aan te geven hoe zij hun producten op een zo duurzaam mogelijke manier kunnen verkrijgen.
Een voorbeeld hiervan is mijn betrokkenheid bij het ondersteunen van exportmogelijkheden voor bepaalde gewasoogsten. Ik analyseer welke gewassen de klant naar welke bestemming exporteert en welke eisen er zijn met betrekking tot MRL's (Maximum Residue Levels). In dit proces werk ik vaak samen met collega's die verantwoordelijk zijn voor registratiedossiers. Bovendien is het van essentieel belang om met verschillende stakeholders in gesprek te gaan en hen te informeren over mogelijke gevolgen van hun beslissingen.
De landbouw heeft in de afgelopen 50 jaar ingrijpende veranderingen ondergaan, maar er blijven nog steeds talloze uitdagingen bestaan. Een vraag die vaak opkomt is: 'Wat is er nodig om onze doelstellingen te bereiken?' Hierbij speel ik een ondersteunende rol door klanten, partners en stakeholders te voorzien van informatie en begeleiding. Ik deel inzichten over mogelijke benaderingen en strategieën om deze doelen te verwezenlijken en onderhoud een voortdurende dialoog om zo effectief mogelijk te blijven samenwerken.

Operationeel: Residu Management

Wanneer er gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden op groenten en fruit, kunnen er residu's worden aangetroffen die onder het niveau liggen dat als voedselveilig wordt beschouwd. Gedurende het hele traject, vanaf het veld tot bij de consument, gelden tal van regels en voorwaarden voordat voedsel wordt goedgekeurd voor verkoop. Europa, de regio en het land hebben elk hun eigen wettelijke bepalingen voor het maximale residugehalte van gewasbeschermingsmiddelen in voedsel. Daarnaast stellen de retail- en voedselverwerkingsindustrie vaak aanvullende eisen om voedsel met specifieke kwaliteitsgaranties definitief aan consumenten aan te bieden. Een voorbeeld van zulke bovenwettelijke eisen is dat ze willen dat er op de producten die ze kopen voor dezelfde prijs, een maximumaantal actieve stoffen wordt aangetroffen, of zelfs helemaal geen, zonder dat de kwaliteit vermindert. Maar dit biedt geen meerwaarde aan de voedselveiligheid, integendeel heeft dit risico’s op het kweken van resitenties, waardoor de beperkte tools die de landbouwer nog heeft mogelijks niet meer gaan werken.  Bovendien zorgt het gebruik van de juiste plantenbeschermingsmiddelen voor een betere bewaring en dus ook minder voedselverspilling, uiteraard steeds binnen de normen van de voedselveiligheid.
Een ander cruciaal aspect is voedselveiligheid. Als het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), de verwerkende industrie of een retailer melding maakt van overschrijdingen van MRL's (Maximum Residu Levels), onderzoek ik wat er mogelijk is misgegaan. Een MRL is het wettelijk vastgestelde maximumniveau van residu van gewasbeschermingsmiddelen in voeding. Hoewel deze norm ruim onder de toxiciteitsdrempel ligt, geeft deze aan of de landbouwer het gewasbeschermingsmiddel correct heeft gebruikt.
Om dossiers op te stellen voor het beheer van residuen, moeten er proeven worden uitgevoerd die het gehalte aan residu van gewasbeschermingsmiddelen na verloop van tijd in kaart brengen. Deze verzamelde gegevens kunnen verhelderend zijn als er ergens overschrijdingen worden geconstateerd. Dit proces is van essentieel belang om mensen vertrouwen te geven in de veiligheid van hun voedsel.

Snel inspelen op veranderingen en een strategie voor voedselzekerheid op lange termijn 

Al deze aspecten kan ik ook indelen naar tijdsduur: korte, middellange en lange termijn. Op de korte termijn gaat het vaak om het aanpakken van acute problemen ergens in de food chain. Hierbij stel ik dossiers op om de oorzaken van problemen te achterhalen, zoals bijvoorbeeld een overschrijding van de MRL (Maximum Residu Level). Voor de middellange termijn houd ik me bezig met het opzetten van proeven die kunnen worden ingezet voor traceerbaarheid wanneer er problemen worden geconstateerd op het gebied van residugehaltes.
Op de lange termijn richt ik me op het ontwikkelen van een strategie voor modernisering en het opzetten van experimenten die relevant kunnen zijn om aan toekomstige behoeften te voldoen. Hierbij kijk ik naar duurzame benaderingen die passen bij de evoluerende eisen en ontwikkelingen in de voedselketen. Mijn focus ligt dan op het anticiperen op veranderingen en het aansturen van initiatieven die ons in staat stellen om op de lange termijn succesvol en responsief te zijn in een voortdurend veranderende omgeving.

Wat is er leuk aan de job?

Mijn werk is zeer gevarieerd en dat vereist een grote mate van flexibiliteit. Het is namelijk zo dat je nooit precies weet wat je te wachten staat wanneer je je werkdag begint. Deze onvoorspelbaarheid maakt het uitdagend en houdt me scherp. Bovendien vind ik het fascinerend om met een diverse groep mensen samen te werken, zowel binnen het bedrijf als daarbuiten.
Onlangs heb ik een project afgerond waarbij ik moest samenwerken met politici. Mijn taak was om hen te informeren over de huidige stand van zaken in de landbouw en wat we kunnen verwachten in de toekomst. Het doel was om hen bewust te maken van hoe we ondanks de groeiende bevolking kwalitatief hoogwaardig, veilig en betaalbaar voedsel kunnen blijven leveren. Dit is een complex vraagstuk, omdat de bevolking blijft groeien terwijl de beschikbare landbouwgrond niet meegroeit. Hierdoor moeten we uiterst efficiënt omgaan met de beschikbare ruimte om voldoende voedsel voor iedereen te kunnen produceren. Het was een uitdaging hoe we dit konden over te brengen aan politici.