Veiligheid en voorzorgsmaatregelen

Het omgaan met gewasbeschermingsmiddelen dient onder alle omstandigheden uiterst zorgvuldig te geschieden. Wij adviseren u daarom altijd de tekst op de verpakking goed te lezen.

De algemene veiligheidsaanbevelingen verdienen speciale aandacht. De meest voorkomende zijn:

  • de middelen buiten bereik van kinderen houden
  • tijdens het gebruik niet eten, drinken of roken
  • de middelen verwijderd van eet- en drinkwaren en van diervoeder bewaren
  • in de lucht aanwezig middel niet inademen

Deze en voor sommige producten uitgebreidere veiligheidsaanbevelingen, staan altijd op de verpakking of op het etiket vermeld o.a. als gevaarsymbolen, H-zinnen, EUH-zinnen en P-zinnen.

Gevaarsymbolen

Omdat aan het omgaan met gewasbeschermingsmiddelen altijd bepaalde risico's verbonden zijn is het belangrijk dat u gevaarsymbolen kent en herkent.
GHS01
GHS01
Ontplofbaar
GHS02
GHS02
Ontvlambaar
GHS03
GHS03
Oxiderend

GHS04
GHS04
Gassen onder druk

GHS05
GHS05
Corrosief
GHS06 
GHS06
Giftig
GHS07
GHS07
Irriterend
GHS08
GHS08
Lange termijn
gezondheidsgevaarlijk
GHS09
GHS09
Milieugevaarlijk

Gevarenaanduidingen (H-zinnen)

Op het etiket van ieder gewasbeschermingsmiddel staan zogenaamde H-zinnen of Gevarenzinnen (de H van het Engelse Hazard). Middels één of meerdere van de in totaal 62 verschillende H-zinnen wordt aangegeven welke potentiële risico's een middel met zich mee kan brengen.
H200 Instabiele ontplofbare stof.
H201 Ontplofbare stof; gevaar voor massa-explosie.
H202 Ontplofbare stof, ernstig gevaar voor scherfwerking.
H203 Ontplofbare stof; gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking.
H204 Gevaar voor brand of scherfwerking.
H205 Gevaar voor massa-explosie bij brand.
H220 Zeer licht ontvlambaar gas.
H221 Ontvlambaar gas.
H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H223 Ontvlambare aerosol.
H224 Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H228 Ontvlambare vaste stof.
H240 Ontploffingsgevaar bij verwarming.
H241 Brand- of ontploffingsgevaar bij verwarming.
H242 Brandgevaar bij verwarming.
H250 Vat spontaan vlam bij blootstelling aan lucht.
H251 Vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten.
H252 In grote hoeveelheden vatbaar voor zelfverhitting; kan vlam vatten.
H260 In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden.
H261 In contact met water komen ontvlambare gassen vrij.
H270 Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend.
H271 Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.
H272 Kan brand bevorderen; oxiderend.
H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
H281 Bevat sterk gekoeld gas; kan cryogene brandwonden of letsel veroorzaken.
H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
H300 Dodelijk bij inslikken.
H301 Giftig bij inslikken.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H310 Dodelijk bij contact met de huid.
H311 Giftig bij contact met de huid.
H312 Schadelijk bij contact met de huid.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H330 Dodelijk bij inademing.
H331 Giftig bij inademing.
H332 Schadelijk bij inademing.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H340 Kan genetische schade veroorzaken.
H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade
H350 Kan kanker veroorzaken
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker
H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
H362 Kan schadelijk zijn via borstvoeding.
H370 Veroorzaakt schade aan organen
H371 Kan schade aan organen veroorzaken
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

Bijkomende informatie (EUH-zinnen)

Bijkomende informatie over de gevaren.
EUH001 In droge toestand ontplofbaar.
EUH006 Ontplofbaar met en zonder lucht.
EUH014 Reageert heftig met water.
EUH018 Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.
EUH019 Kan ontplofbare peroxiden vormen.
EUH029 Vormt giftig gas in contact met water.
EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren.
EUH032 Vormt zeer giftig gas in contact met zuren.
EUH044 Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.
EUH059 Gevaarlijk voor de ozonlaag.
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
EUH070 Giftig bij oogcontact.
EUH071 Bijtend voor de luchtwegen.
EUH201 Bevat lood. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen waarin kinderen kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen.
EUH201A Let op! Bevat lood.
EUH202 Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden.
EUH203 Bevat zeswaardig chroom. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH206 Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.
EUH207 Let op! Bevat cadmium. Bij het gebruik ontwikkelen zich gevaarlijke dampen. Zie de aanwijzingen van de fabrikant. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht.
EUH208 Bevat <naam van de sensibiliserende stof> . Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH209 Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.
EUH209A Kan bij gebruik ontvlambaar worden.
EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

Voorzorgsmaatregelen (P-zinnen)

Op het etiket van ieder gewasbeschermingsmiddel staan ook zogenaamde P-zinnen of Voorzorgsmaatregelen (de P van het Engelse Precaution). Middels één of meerdere van de in totaal 136 verschillende P-zinnen geven aan welke veiligheids -en voorzorgsmaatregelen in acht genomen moeten worden bij vervoer, opslag, gebruik van of ongelukken met het product.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P220 Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P221 Vermenging met brandbare stoffen... absoluut vermijden.
P222 Contact met de lucht vermijden.
P223 Contact met water vermijden in verband met een heftige reactie en een mogelijke wolkbrand.
P230 Vochtig houden met...
P231 Onder inert gas werken.
P232 Tegen vocht beschermen.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
P235 Koel bewaren.
P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.
P241 Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.
P242 Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
P243 Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P244 Reduceerventielen vrij van olie en vet houden.
P250 Malen/schokken/...wrijving vermijden.
P251 Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P263 Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.
P264 Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P282 Koude-isolerende handschoenen/gelaatsbescherming/oogbescherming dragen.
P283 Vuur/vlambestendige/brandwerende kleding dragen.
P284 Adembescherming dragen.
P285 Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.
P231+P232 Onder inert gas werken. Tegen vocht beschermen.
P235+P410 Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen.
P301 NA INSLIKKEN
P302 BIJ CONTACT MET DE HUID
P303 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar)
P304 NA INADEMING
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN
P306 NA MORSEN OP KLEDING
P307 NA blootstelling
P308 NA (mogelijke) blootstelling
P309 NA blootstelling of bij onwel voelen
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P311 Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P313 Een arts raadplegen.
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P315 Onmiddellijk een arts raadplegen.
P320 Specifieke behandeling dringend vereist (zie ... op dit etiket).
P321 Specifieke behandeling vereist (zie ...op dit etiket).
P322 Specifieke maatregelen (zie ... op dit etiket).
P330 De mond spoelen.
P331 GEEN braken opwekken.
P332 Bij huidirritatie
P333 Bij huidirritatie of uitslag
P334 In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.
P335 Losse deeltjes van de huid afvegen.
P336 Bevroren lichaamsdelen met lauw water ontdooien. Niet wrijven op de betrokken plaatsen.
P337 Bij aanhoudende oogirritatie
P338 Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P340 Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P341 Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P342 Bij ademhalingssymptomen
P350 Voorzichtig wassen met veel water en zeep.
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P352 Met veel water en zeep wassen.
P353 Huid met water afspoelen/afdouchen.
P360 Verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken.
P361 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
P362 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P370 In geval van brand
P371 In geval van grote brand en grote hoeveelheden
P372 Ontploffingsgevaar in geval van brand.
P373 NIET blussen wanneer het vuur de ontplofbare stoffen bereikt.
P374 Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen.
P375 Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.
P376 Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.
P377 Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden.
P378 Blussen met...
P380 Evacueren.
P381 Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden.
P390 Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen --GEEN braken opwekken.
P302+P334 BIJ CONTACT MET DE HUID: in koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.
P302+P350 BIJ CONTACT MET DE HUID: voorzichtig wassen met veel water en zeep.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.
P304+P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P304+P341 NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P306+P360 NA MORSEN OP KLEDING: verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken.
P307+P311 NA blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P309+P311 NA blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P335+P334 Losse deeltjes van de huid afvegen. In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P342+P311 Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P370+P376 In geval van brand: het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.
P370+P378 In geval van brand: blussen met...
P370+P380 In geval van brand: evacueren.
P370+P380+P375 In geval van brand: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.
P371+P380+P375 In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.
P401 ... bewaren.
P402 Op een droge plaats bewaren.
P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren.
P404 In gesloten verpakking bewaren.
P405 Achter slot bewaren.
P406 In corrosiebestendige/... houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.
P407 Ruimte laten tussen stapels/pallets.
P410 Tegen zonlicht beschermen.
P411 Bij maximaal ... °C/... °F bewaren."
P412 Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
P413 Bulkmateriaal, indien meer dan ... kg/... lbs, bij temperaturen van maximaal ...°C/... °F bewaren.
P420 Gescheiden van ander materiaal bewaren.
P422 Onder ... bewaren.
P402+P404 Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P410+P402 Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren.
P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
P411+P235 Bij maximaal ... °C/... °F bewaren. Koel bewaren.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.