Product Stewardship

Product Stewardship houdt in dat een product gedurende zijn ganse levenscyclus, vanaf zijn ontwikkeling tot zijn eindgebruik, wordt opgevolgd op een verantwoorde en ethische manier.
Product Stewardship heeft 2 belangrijke doelstellingen :

1. het minimaliseren van mogelijke risico’s ten aanzien van mens en milieu enerzijds en
2. het maximaliseren van de voordelen, verbonden aan het gebruik van het product, anderzijds.

In haar Product Stewardship programma’s past Bayer CropScience de “life cycle” benadering toe om alle belangrijke aspecten van verantwoord productbeheer aan bod te laten komen voor de bescherming van mens en milieu. Product Stewardship houdt ondermeer uitgebreide risico-evaluaties in voor mens en milieu gedurende de ganse onderzoeks- en ontwikkelingsfases van het product, toepassing van propere en duurzame productietechnieken en de promotie van een verantwoorde distributie, gebruik en afvalverwijdering.

Product Stewardship maakt een integraal onderdeel uit van de commerciële aanpak van Bayer CropScience en draagt daardoor bij tot een duurzame landbouw.

De principes van Product Stewardship

Product screening

Bayer CropScience heeft gewasbeschermingsmiddelen uitgebreid getest volgens beproefde wetenschappelijke procedures. Deze omvatten ondermeer uitgebreide testen met betrekking tot de veiligheid voor zowel mens als dier evenals testen in het kader van het resistentie-management van de belangrijkste plagen. Dit staat borg voor een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Product erkenning

Voor elke geregistreerde toepassing van gewasbeschermingsmiddelen heeft Bayer CropScience de voorschriften van de betrokken landen gerespecteerd. Het voorgestelde gebruiksschema, de etiketaanbevelingen, de verpakking en de technische literatuur zijn gebaseerd op uitgebreide studies en de beste voorhanden zijnde know how.

Etiketten

Op de etiketten van gewasbeschermingsmiddelen van Bayer CropScience, vindt men aangepaste informatie met betrekking tot aanbevolen gebruik, aanwijzingen bij eerste hulp en instructies voor de geneesheer, voorzorgsmaatregelen bij stockage en manipulatie, alsook aanbevelingen voor een veilig gebruik en veilige hantering van lege verpakkingen en behandelingsoverschotten.

Formulering en/of toepassingstechnieken

Continue ontwikkeling van verbeterde formuleringen en toepassingstechnieken voor gewasbeschermingsmiddelen, dragen in sterke mate oplossingen aan voor nieuwe landbouwtoepassingen en veiligheid voor gebruiker en milieu.

Opleidingen

Opleidingssessies worden voortdurend georganiseerd om zowel eigen personeel als klanten van Bayer CropScience op de hoogte te houden van alle aspecten met betrekking tot een verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, in het bijzonder met betrekking tot beschermende maatregelen ter vrijwaring van eigen gezondheid en milieu.

Veiligheidsinformatiebladen

Geactualiseerde Veiligheidsinformatiebladen worden opgemaakt in de voertaal voor elk product dat op de markt gebracht wordt door, of onder naam van, Bayer CropScience. Deze Veiligheidsinformatiebladen worden overhandigd aan de erkenningsoverheden, transportbedrijven, antigifcentra, informatiecentra, dokters, groothandel, kleinhandel, en indien gewenst aan de eindgebruiker.

Productie

Bayer CropScience heeft hypermoderne productie-eenheden opgericht in de landen waar gewasbeschermingsmiddelen worden geproduceerd of geformuleerd. Bayer CropScience houdt daarenboven toezicht op de productie met inachtneming van zowel de geregistreerde productspecificaties als de gezondheids- en hygiënevoorschriften.

Verpakking, Transport, Opslag en Verwijdering van Gewasbeschermingsmiddelen

Bayer CropScience organiseert het verpakken, het transport, de opslag en het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen in overeenstemming met nationale voorschriften, de respectievelijke FAO-richtlijnen en de interne normen van Bayer CropScience met betrekking tot Kwaliteit, Gezondheid, Veiligheid en Milieu.
Er wordt zorg voor gedragen dat verpakkingen noch aantrekkelijk zijn voor kinderen, noch gemakkelijk kunnen geopend worden door hen; dit geldt in het bijzonder voor huishoud-, hygiëne-, en/of tuinproducten.

Publiciteit

Bayer CropScience adverteert en promoot alleen die gewasbeschermingsmiddelen die erkend zijn in de landen waar de producten verkocht worden en verzekert dat de publiciteitsboodschap technisch gestaafd kan worden.
Advertentie- en promotiemateriaal zetten de gebruiker ertoe aan de voorschriften op het etiket te lezen en te respecteren. Gebruikte foto’s weerspiegelen het correct gebruik van het product.

Handelspartners

Bayer CropScience eist van zijn handelspartners dezelfde inspanningen op het vlak van Stewardship voor hun gewasbeschermingsmiddelen. Verdelers en kleinhandelaars worden derhalve door Bayer CropScience op een adequate manier geïnformeerd opdat zij in staat zouden zijn accurate informatie te verschaffen met betrekking tot een correct, verantwoord en veilig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Promotie van erkende toepassingen

Bayer CropScience promoot actief een strikte naleving van de erkende toepassingen in samenwerking met de overheid en alle betrokkenen. Bayer CropScience zal elk niet-erkend gebruik noch ondersteunen, noch aanmoedigen. Gewasbeschermingsmiddelen worden opgevolgd van productie tot eindgebruiker om ten allen tijde de telers optimaal te kunnen inlichten en tegelijkertijd de veiligheid te kunnen verzekeren aan gebruikers, consumenten en milieu.

Preventie van incidenten

Bayer CropScience neemt alle redelijke maatregelen om incidenten of ongevallen met gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen. Mocht toch een incident of ongeval voorkomen, dan zal dit volledig onderzocht en gerapporteerd worden met het oog op maatregelen om een herhaling van dergelijk incident of ongeval te vermijden.